Home » Geschied-en-is » In dienst van het Kruis

In dienst van het Kruis

HakenkruisWie denkt dat het gebruik van het Hakenkruis en de gestrekte arm-groet een exclusieve Duitse aangelegenheid uit de Tweede Groote Oorlog is, is on-volledig geïnformeerd. Zowel de Stijve-armgroet als het (mis)ge-bruik van het eeuwenoude spirituele welzijnssymbool – de Sauvastika stamt uit de koker van de Wereldfederalisten. Ziekelijke fantasten die een Socialistische Superstaat nastreven zónder persoonlijk bezit. Naar mening van deze eenheidsprofeten zou de vorming van een nieuwe economische wereldorde onder supervisie van één centraal wereldgezag dé garantie zijn voor wereldwijde gerechtigheid. Een welvarende wereld zonder honger en oorlogen. Deze gestoorde fantasten kozen daarvoor de jonge Verenigde Staten van Amerika als basis. Lees welke rol – vanaf 1875 tot voorbij de Eerste Wereldoorlog – deze misdadige kliek heeft gespeeld en werp een kleine blik achter historische schermen, als u kunt, wilt of durft.

… en toen was het oorlog!

Op 6 april 1917 nam Amerika deel aan de tot dan toe grootste mensenslachting aller tijden, de Groote Oorlog. Het curieuze Zimmerman-Telegram van 19 januari 1917 waarin Duitse steun aangeboden werd aan Mexico in een oorlog tegen Amerika én de torpedering van het Engelse passagiersschip de Lusitania op 7 mei 1915 waarbij ruim 120 Amerikaanse burgers de dood vonden waren officieel de laatste druppels die de Amerikaanse emmer deed overlopen. Amerika schaarde zich nu openlijk achter de Entente-machten en zette haar enorme reserves aan materiaal en mensen in om de Centrale Mogendheden op de knieën te dwingen.

Frans bezoek

Het-leven

De Franse generaal Joffre bezocht daarop begin mei 1917 het land van de nieuwe bondgenoot die ter gelegenheid van de gesloten alliantie een parade organiseerde in het hartje van New York. (zie foto) Voor de ogen van Joffre en tienduizenden Amerikaanse belangstellenden trokken eenheden voorbij die al gauw op het ‘slachtveld’ hun bijdrage zouden leveren. De indrukwekkende parade werd onderbroken door een ceremonie waarin de Amerikaanse vlag werd gegroet: “The stars and stripes forever”. Onder het goedkeurende oog van de duizendkoppige menigte en geregistreerd door diverse film- en fotocamera’s werd op dat ontroerende moment de American Stiff-Arm Salute gebracht.

Wereldfederalisten

Deze American Stiff-Arm Salute werd ook wel de Bellamy-groet genoemd naar de Vrijmetselaar en socialistische utopist Francis Bellamy. Bellamy – die in 1891 uit zijn ambt van predikant gezet werd wegens zijn niet-verenigbare-ideeën – ontwikkelde fantastische ideeën over Wereldfederalisme en daarin stond hij niet alleen. Invloedrijke en machtige economische groepen waren druk doende de macht over de jonge groeistaat Amerika naar zich toe te trekken. Een Socialistische Superstaat waarin enkelen de controle hebben over allen was het doel waarnaar zij streefden. Een ziek soort van op militaire leest geschoeid socialisme waarin de bevolking als een soort van industrieel leger haar diensten hoorde te verrichten.

Teken van het verbond

Door deze economische machtselites werd de door Francis Bellamy uitgedachte heilsgroet – Pledge of Allegiance – als nuttig element beschouwd en gezien als bindmiddel voor de Nieuwe Natie. Vermomd als handige en promotionele bijlage bij de verkoop van de Amerikaanse vlag deed deze American-Stiff-Arm-Salute in Amerika zijn intrede. Met goedkeuring van president Benjamin Harrison werd in 1892 op Columbus Dayde Amerikaanse nationale eenheidsdag – de begroetingsceremonie op de openbare scholen in Amerika ingevoerd. De media – dat altijd als machtig instrument wordt ingezet om bepaalde denkbeelden te vormen en te promoten – verleende ook deze keer zijn bereidwillige medewerking door in het jeugdblad Youth’s Companion (eigendom van Daniel Ford) in 1892 de Plegde of the Alliance van Bellamy (voor het eerst) te publiceren. Zonder de promotie van Youth’s Companion – een blad met een oplage van meer dan een half miljoen exemplaren – zou de Plegde nooit die aandacht hebben gekregen.

Trouw aan de vlag

De schooljeugd diende de rechterhand op de borst te leggen op de plaats van het hart. Terwijl de vlag langzaam omhoog gehesen werd klonk uit de spreekkorende kindermonden de tekst waarin zij hun trouw beloofden aan de Amerikaanse staat. Daarbij hieven ze hun rechterarm langzaam op richting de in top gehesen Stars and Stripes totdat de rechterarm gestrekt was tot de American-Stiff-Arm-Salute. Daarbij de handpalm in eerste instantie naar boven tot het moment dat de woorden “to my flag” werden uitgesproken waarna de handpalm naar onderen werd gedraaid tot het einde van uitgesproken eed waarna de armen naar beneden gingen.

At a signal from the Principal the pupils, in ordered ranks, hands to the side, face the Flag. Another signal is given; every pupil gives the flag the military salute — right hand lifted, palm downward, to a line with the forehead and close to it. Standing thus, all repeat together, slowly, “I pledge allegiance to my Flag and the Republic for which it stands; one Nation indivisible, with Liberty and Justice for all.” At the words, “to my Flag,” the right hand is extended gracefully, palm upward, toward the Flag, and remains in this gesture till the end of the affirmation; whereupon all hands immediately drop to the side. ~ The Youth’s Companion, 65 (1892) page 446–447

Christelijk Socialisme

Francis Bellamy wist zich gesteund door een schare federalistische fantasten die Amerika tot een Socialistische Superstaat wilden vormen, waaronder zijn neef Edward Bellamy. Deze Edward was een Utopisch Visionair die zich liet leiden door zijn Grote Gelijkheidsvisioen. Net als Henry George – een fantast die de Profeet van San Fransisco genoemd werd – was hij van mening dat bezit de bron was van alle onrecht. Naar mening van deze eenheidsprofeten was een stabiele wereldeconomie, wereldvrede en wereldvrijheid enkel mogelijk onder supervisie van één centraal wereldgezag. Zowel Francis als Edward Bellamy waren betrokken bij de Society of Christian Socialists een belangengroep die in Amerika de invoering van een – als Christelijk Socialisme verpakt –Nationaal Socialisme voorstond.

Terugblik in de toekomst

In 1888 publiceerde Edward Bellamy in de Amerikaanse stad Boston zijn spraakmakende boek Looking Backward 2000-1887, een boek dat in vele talen vertaald en wereldwijd verspreid werd. Daarin deed hij zijn visioen van de Grote Omwenteling uit de doeken. De vorming van een nieuwe economische orde die – wereldwijd – alle honger en oorlogen zou uitbannen. Een omwenteling die slechts onder één-wereldregering mogelijk zou zijn. Het hoeft geen betoog dat Bellamy’s boek géén wereldwijd succes geworden zou zijn zónder de massieve steun en welwillendheid van de eerder genoemde economische machtselites. Deze mistige elite ondersteunde met enthousiastme de door hen zo welkome Wereldfederatie waarin zij voor zichzelf zo’n prominente rol weggelegd zagen. Elk initiatief dat hun wereldveranderende revolutionaire koers ondersteunde mocht op hun bijval rekenen.

Nieuwe Tijden- nieuwe orde

Edward Bellamy wist zich gesteund door een andere illustere organisatie, de in 1875 in New York opgerichte Theosophical Society (T.S.). Deze door de occultiste Madame H.P. Blavatsky, Colonel Henry Steel Olcott en Charles Sotheran (lid van de Hoge Raad van de Vrijmetselaars, (Scottish Rite) opgerichte organisatie groeide al snel uit tot een wereldwijde beweging die het begin zou vormen van de New Age Nieuwe Tijd Beweging. De T.S. was nauw verbonden aan de Vrijmetselarij en telde veel invloedrijke Vrijmetselaars binnen de beweging. Ze tooide zich met de Sauvastika, een eeuwenoud symbool voor voorspoed, veiligheid en vrede dat het voor háár misleidende doeleinden gekaapt had. Madame Blavatski maakte persoonlijk ook gebruik van dit eeuwenoude symbool in haar eigen zegel.

Misleiding

Zij was daarin niet uniek, ook de Vrijmetselaars hadden de Sauvastika als symbool binnen hun organisatie een plaats gegeven. In de Vrijmetselaars Enceclopedie van 1877 werd het symbool omschreven als het Hermetic Cross. In 1891 werd in het Engelstalige Theosofische periodiek Lotus Blossems behalve artikelen van de occultiste Blavatski óók de Theosofische Sauvastika afgebeeld. Door middel van dit eeuwenoude, door oude culturen en wereldwijd bekende spirituele welzijnssymbool werden de mensen misleid en in een staat van Vervalst Bewustzijn gebracht. Vanaf oktober 1890 zette de Theosofische beweging zich in om Edward Bellamy, zijn boek, zijn Nationale Partij en andere Nationalistische activiteiten te ondersteunen en te promoten.

Infiltratie

Ze importeerde en bevorderde – dáár waar deze elementen voor de haar nagestreefde doeleinden maar bruikbaar waren – wereldwijd het gebruik van de American-Stiff-Arm-Salute en de Sauvastika. Met name nationaal- en internationaal opererende sociaal georiënteerde en maatschappelijk betrokken organisaties waren voor de voorstanders van de nieuwe economische orde interessant. Tot in de kern werden deze organisaties geïnfecteerd en geïnfiltreerd en werden zo een speelbal in handen van deze – over lijken gaande – utopische wereldfederalisten.

Boy-Scouts

Wereldwijd werden soortverwante spirituele en religieuze groepen aangezet om zich van deze middelen te bedienen. Ook para-militaire organisaties als de Boy Scouts bedienden zich met graagte van deze misleidende symboliek.  De Boy Scouts was een oorspronkelijk als kindleger opgezette organisatie op basis van een door de Engelse generaal Baden-Powell samengestelde handboek. Baden-Powell was een gevierde oorlogsheld die zich in de Engelse militaire geschiedschrijving onsterfelijk maakte tijdens de belegering Mafeking in de Boerenoorlog van 1899-1902. Vanaf 1907 zou de Hero of Mafeking zich op verzoek van hogerhand uitsluitend bezig houden met de opbouw en uitbouw van dit kindleger dat niet alleen in Engeland maar óók in Amerika en Frankrijk buitengewone proporties aannam. Baden-Powell wist zich hierin ruim gesteund door monarchistische kringen en door hoge regeringsfunctionarissen.

Lelie en Sauvastika

Behalve de ‘Franse Lelie’ werd binnen de Boy Scouts ook de (Socialistische) Sauvastika gebruikt en dan met name in verband als beloning voor bijzondere verdiensten. Alsook in andere organisaties werd binnen de Scoutingorganisatie het wereldwijde – aan het befaamde klaverblaadje gelieerde – welzijnssymbool misbruikt om het bewustzijn van de mensen te vergiftigen.

Klaar voor gebruik

In 1909 bestond het kindleger van Baden Powell al uit 100.000 militair getrainde jongens. Bij het uitbreken van de vijandelijkheden in augustus 1914 stond een kindleger van meer dan 200.000 jonge knullen paraat, 50.000 meer (!!!) dan dat het officiële Engelse leger aan manschappen telde! (150.000) Tot volle tevredenheid van generaal Kitchener namen de Boy-Scouts moeiteloos de plaatsen in van de mannen die naar het front verscheept moesten worden, iets waarover hij zich lovend uitliet tegen Baden-Powell. Los daarvan zou een groot deel van de leidinggevenden en oudere ‘Boy-Scouts’ direct na oorlogsbegin dienst nemen in het Engelse leger.

Van hen zouden 10.000 hun land nooit meer terug zien

Volg de Sauvastika

In Amerika werd sluipend langzaam het menselijk bewustzijn vergiftigd en werd ook daar de oorspronkelijke betekenis van de Sauvastika door de Socialistische Utopisten omgebogen. In plaats van een eeuwenoud door zowel de inheemse indianen als de immigranten alom (h)erkend spiritueel symbool voor voorspoed, veiligheid en vrede werd het symbool door de aanhangers van een Socialistische Superstaat geraffineerd in dienst gesteld van de Wereldfederatieve Gedachte.

Ongelukkig gestuntel?

De Groote Oorlog die in augustus 1914 ontbrandde was niet het resultaat van het toevallig samenvallen van ongelukkige omstandigheden of onfortuinlijk politiek gestuntel zoals de geschiedschrijving elk wil laten geloven. Vele belangrijke en invloedrijke politici zoals Benjamin Disraëli, Lord Salibury en Winston Churchill alle drie voormalig Engels premier – lieten weten dat de wérkelijke macht zich achter de schermen bevond. De Franse staatsman Georges Clemenceau schreef daarover hetvolgende:

“De waarheid is, dat wij, onder verschillende benamingen, nooit door iets anders geregeerd zijn dan door kleine groepen, waarvan de belangen met idealistische praatjes worden gestoffeerd” ~ 27 november 1926 – “L’Illustration”

Making the world ready for democracy..

Een achter de schermen opererende machtshongerige elite die absolute heerschappij nastreeft. Een grenzeloze Socialistische Superstaat die tot stand gebracht zou moeten worden door een Grote Omwenteling zoals Edward Bellamy dat in zijn visioen had voor-zien. Na jaren van voorbereiding – en verschillende mislukte pogingen – zou op 28 juni 1914 het startschot hiervoor gegeven worden met de moord in Sarajevo.

Sauvastika tegen IJzeren Kruis

Nog vóór dat Amerika zich officieel in de strijd geworpen had, stelden Amerikaanse avonturiers zich beschikbaar om tegen het militaristische a-sociale Duitse Keizerrijk ten strijde te trekken. Niet alleen te land maar óók in de lucht. Onder commando van de Franse luchtmachtkapitein Georges Thenault begonnen 7 Amerikaanse piloten aan hun training – Norman Prince, Victor Chapman, Kiffin Rockwell, James McConnell, William Thaw, Elliot Cowdin en Bert Hall. Op 13 mei 1916 namen zij in Franse vliegtuigen én in Franse uniformen onder de naam Escadrille Americaine voor het eerst deel aan de strijd tegen de Centralen. In december 1916 zou de eenheid haar naam wijzigen in Escadrille Lafayette. Als zichtbaar en officieel herkenningsteken droegen de toestellen een duidelijk herkenbare (Socialistische) Sauvastika met in het staartstuk een duidelijk leesbare S. Daarnaast droegen de toestellen een afbeelding van een getooide indiaan met in de schelp van zijn tooi eveneens een Sauvastika.

Ook de Frans-Amerikaanse piloot en ace Raoul Lufbery die eveneens deel uitmaakte van Escadrille Lafayette vloog in een met deze tekens getooid toestel. Resultaat van dit alles was dat in zekere zin de (Socialistische) Sauvastika streed tegen het (Keizerlijke) IJzeren Kruis. De betrokkenheid van de Wereldfederalisten was niet te overzien.

Bijzonder schouderstuk

Svastica.-Arnata-Rosie.-NB

Een andere directe aanwijzing van de betrokkenheid van de Wereldfederalisten was te vinden in de Grote Omwenteling in het Tsaristische Rusland. In 1917 werd de Romanovdynastie verdreven en streden troepen van het Russische voorlopige bewind – de Sovetskikh Sotsialisticheskikh – met op hun linker schouder het navolgende teken. Een Rood geruit schild met in het midden een goudkleurige Sauvastika, omringd door een lauwerkrans met daarboven een goudkleurige 5-puntige ster. Troepen die streden tégen het a-sociale Tsaristische bewind vóór een nieuwe economische – Socialistische – orde. Later zouden zij dit beeldmerk vervangen door een hamer met sikkel. De door het Russische revolutionare bewind nieuw gedrukte Roebels waren eveneens voorzien van de (Socialistische) Sauvastika.

Roebel swastika

Binnen socialistische kringen in het Duitsland ten tijde van de Groote Oorlog werd de (Socialistische) Sauvastika eveneens, zij het op bescheiden schaal, gebruikt. Ook binnen de Engelse krijgsmacht werd de (Socialistische) Sauvastika gebruikt, zoals op de Officiers rotting, het armstokje met op het uiteinde een kleine (wereld-) bol.  Op deze – metalen – bol was in het midden de afbeelding aangebracht van een rechts-draaiende Sauvastika met daaromheen de woorden ‘Love to Him, Glory to Him, Service to All’  en dat alles gevat in een lauwerkrans.

Mystieke beweging

Onder andere door – en onder invloed van – de Theosophical Society (T.S.) van de occultiste Madame H.P. Blavatsky waren de Wereldfederalisten op de achtergrond ook betrokken bij de op 17 augustus 1918 in Duitsland door Adam Alfred Rudolf Glauer opgerichte Thule organisatie.

Als aftakking van de Thule-Gesellschaft kwam in januari 1919 – met als oprichters Anton Drexler en Karl Harrer, beide leden van de Thule-Gesellschaft – de DAP (Deutsche Arbeiterpartei) tevoorschijn. In september 1919 zou zich een uit Oostenrijk afkomstige informant van het Duitse leger zich bij de DAP aansluiten, Adolf Hitler. Op advies van één van de andere leden van de Thule-Gesellschaft Friedrich Krohn zou de DAP in 1920 de (Socialistische) Sauvastika als haar misleidende beeldmerk nemen en werd ook de naam van de partij aangepast tot Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij, de NSDAP. Het boek van Edward Bellamy – “Looking Backward 2000-1887” – zou in Duitse vertaling één van de belangrijkste en inspirerendste naslagwerken worden binnen deze nieuwe vorm van Socialisme.

Het rode schild..

Na afloop van de Eerste Helft (1914-1918) en in voorbereiding van de noodzakelijke Tweede Helft (1939-1945) – omdat hun einddoel nog niet bereikt was – van de 31-jarige wereldoorlog van de 21e eeuw (1914-1945) zouden de voorstanders van de Grote Omwenteling opnieuw een bewijs van hun betrokkenheid leveren. Direct na afloop van de eerste helft nam de Amerikaanse regering in 1920 de National Defense Act aan die legeruitbreiding mogelijk moest maken. Het gevolg daarvan was de vorming van de Amerikaanse 45 Infanterie Divisie die in 1923 operationeel werd. Op hun linker schouder droegen zij een rood geruit schild met in het midden een goudkleurige (Socialistische) Sauvastika.

Afscheid van een groet

Tot 1939 zou de (Socialistische) Sauvastika dienst blijven doen als beeldmerk, waarna zij vervangen werd door de Thunderbird. De American-American-Stiff-Arm-Salute zou daarentegen tot 1942 in gebruik zijn totdat de Amerikaanse senaat besloot de geheven arm uit de groet te schrappen en enkel de ‘hand op het hart’ van de Pledge of Allegiance bleef bestaan.

De Boy-Scouts van Baden-Powell zouden de (Socialistische) Sauvastika ongewijzigd blijven gebruiken. Zo ontving de prins van Wales in 1921 van Baden-Powell voor zijn verdiensten de 10-karaats gouden Thanks Badge’ De prins reageerde hierop dat hij geen beter geschenk kon ontvangen – he could not have received a nicer present.

Ter duplicering en verspreiding van deze bijdrage – hetzij in zijn geheel of delen ervan – verleent de auteur zijn toestemming, mits voorzien van bronvermelding en zolang daaraan géén commerciële motieven ten grondslag liggen. Het auteursrecht blijft onvervreemdbaar eigendom van de auteur.