Home » Proza & Pazta » Tot mörn

Tot mörn

Vroug dag,
lichtrecloames
vervoagen
zunlicht joagt
de nacht
veur zuch oet
loakens hollen
waarm wat vot gong
dou stoe gongst
Troanend,
noadoddernd
in de mörn
moar aal
wat ‘k wait,
’t is aal
mien aigenhaid
moar ‘k kin
nait aans
kinst dat
nait zain dèn
doe wolst
blieven zeest
moar gongst
veur dook vot
laifste, blief
bie mie
tot de
mörn
komt
(26122013)