Home » Simsalaboliek » Tolle-runt & Tegen-rat

Tolle-runt & Tegen-rat

De dag was voorbij en met z’n allen schoven ze aan rondom het houtvuur. Eikenbomen en een dikke laag struikgewas omringden de open plaats in het bos. Het was behaaglijk warm in de door grote keien gevormde wielvormige kring. Zestien in totaal en verschillend van formaat markeerden grote bolderkeien de buitenrand.

De vier grootsten bolders van ruim vier voetlengtes hoog waren gepositioneerd op de vier windrichtingen terwijl vier – in formaat een voetlengte kleinere – bolders daar tussenin waren geplaatst. De ruimtes tussen de acht grotere bolders waren opgevuld met acht kleinere die op hun beurt weer een halve voetlengte in grootte verschilden.

Net als alle andere hadden de vier grootste een meerlagige duiding, ook de vier jaargetijden en seizoenen werden door hen gesymboliseerd, evenals de vier natuurelementen aarde, water, lucht en vuur. Met de vier in formaat opvolgende bolders symboliseerden de acht bolders de verschillende maanstanden die op hun beurt weer bepalend waren voor levensnoodzakelijke kennis over zaaien, jagen, oogsten en slachten. De acht kleinste bolders completeerden de kring van in steen opgeslagen kennis, de zestien bolders van het Huginn.

In wezen en in letterlijke zin waren de bolderkringen niets anders dan een in drie (k)ringen gevormde encyclopedische almanak waarin meerlagig de gedachten opgeslagen en verzameld waren over licht en donker, warm en koud, leven en dood. Het collectief gedeelde weten verschafte zo inzicht in de lengte van dagen en nachten, het stijgen en dalen van temperatuur, groei en voortplanting en van eb en vloed. Een krans gemaakt van keien ter grootte van een voet verdeelde de afstand tussen de grote bolderkring en de vuurplaats die op haar beurt omringd was door keien van kleiner formaat.

Van binnen naar buiten vormden de drie in afstand van elkaar gelijk uitdijende (k)ringen zoals waterkringen in een vijver na inworp van een steen. Elk schoof aan binnen de buitenste ring van grote bolders. Het feit dat ieder ongeschonden zijn plaats weer ingenomen had zorgde voor tevredenheid en warme voldoening. Plaats en positie was niet willekeurig maar was deze door persoonlijke vaardigheden, eigenschappen, kennis en kunde bepaald.

Aan de noordzijde, tegen de noordelijke bolder zat Muninn, een breed geschouderde, langharige en roodbaardige man met heldere ogen, gehuld in een ruime huidenmantel. Rechtsopvolgend van hem zaten de meest kundigen, elk met zijn of haar kennis op het gebied van kruiden, gezondheid of de jacht, maar ook zij die kennis droegen van zon, maan en sterren en de onderlinge samenhang en hun directe invloed. Kennis die in erfelijke lijn overgedragen was en in de bloedlijn doorgegeven werd.

Kennis en wetenschap van levensbelang, die door elk in eigen kring op toer = draai beurt in woord, vorm en verbeelding met de kring gedeeld werd. De kennis werd door elk tolle(nd)/draaiend-runt = de ring, het wiel, het rad rond (to-le-rant) gedeeld en ten teken dat ze duidelijk ontvangen en begrepen was werd ze regelmatig met in-stemmend geluid begroet door de andere kringleden. Muninn bezat door overerving een uiterst vaardig geheugen waar alle gedachten gerangschikt opgeslagen en op elk moment onder in-stemmend geluid weer uit-gesproken, uit-gebeeld en uit-getekend werden.

Wie voor-zijn-beurt (eerder-dan-zijn-buur) of tegen-het-runt/rond/rat/rad zijn stem liet horen ontving geen in-stemming, de overigen onthielden zich van stem, hielden zich stil, reageerden ont-stem/mend. Wie tegendraads is, draait zich tegen-het-rad in, draait link(s) opvolgend, is (s)link(s), is tegen-spoed-ig, is in-tolerant. Wie het rad-op-volgt, draait recht/s opvolgend, doet recht(s), is raad-op-volgend, volgt voor-spoed(ig) het rad/rand/rant en is tolerant. Zoals de zon centraal staat voor de aarde die linksgericht daar om heen draait en de maan een linkerbaan om de aarde beschrijft, zo draaien alle sterrenconstellaties daardoor schijnbaar rechtsom langs de aardehemel, zo ook staat het vuur centraal in de bolderkringen en hebben aarde, maan en sterren hierin hun plaats. Al sinds mensenheugenis in eeuwige tijden en wereld wijd.

(Pictures: Wikipedia/Pixabay Licensefree en eigen afbeeldingen. Jaarwiel, Heidendom zonnewiel, Sumerische zonnegond/ster afbeelding)